I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Savaria Turizmus Nonprofit KFt
9700 Szombathely, Király utca 1-3
9700 Szombathely, Aréna utca 8.
+36 20 357-6725
savariaturizmus@gmail.com

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

"Savaria Turizmus Nonprofit Kft. központi iroda - Grünwald Stefánia ügyvezető 20/357-6725, grunwald.stefania@turizmus.szombathely.hu
Tourinform Iroda - Sőbér Júlia irodavezető 20/260-8400, szombathely@tourinform.hu

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

"Savaria Turizmus Nonprofit Kft. központi iroda - Grünwald Stefánia ügyvezető 20/357-6725, grunwald.stefania@turizmus.szombathely.hu
Tourinform Iroda - Sőbér Júlia irodavezető 20/260-8400, szombathely@tourinform.hu

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

nem releváns

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

nem releváns

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

nem releváns

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

nem releváns

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

nem releváns

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve (Archivnet, Levéltári Közlemények), a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

nem releváns

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Az alapítói jogokat gyakorló szerv neve és székhelye:
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
9700 Szombathely, Kossuth L. utca 1–3.

A költségvetési szerv irányítása és fenntartása:
Irányító szerv neve: Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése
Fenntartó szerv neve: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
9700 Szombathely, Kossuth L. utca 1–3.

Az intézmény szakmai felügyeleti szerve:
Mgyar Turisztikai Ügynökség
1027 Budapest
Kacsa u. 15-23.
1525 Budapest Pf.: 97II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

nem releváns

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

nem releváns

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

nem releváns

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Turisztikai információ szolgáltatás, rendezvényszervezés

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Szombathely és térsége turisztikai alapinformációk
Nemzeti Turisztikai Adatbázis Turisztikailag releváns vonzerők, attrakciók nyilvántartása

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiakiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Turisztikai információs kiadványok kereskedelmi forgalomba nem helyezhetők – 0,- Ft
Hozzáférhetők személyesen a Tourinform Irodában

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

nem releváns

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

nem releváns

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

nem releváns

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

nem releváns

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

nem releváns

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Az Adatkezelő aktuális adatai a következők:
Név: Savaria Turizmus Nonprofit Kft
Székhely: 9700 Szombathely, Király utca 1-3
Adószám:23304037-2-18
Adatvédelmi tisztviselő neve: Dap Sec Kft.
Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: info@dapsec.hu

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

nem releváns

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

nem releváns

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

nem releváns

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

nem releváns

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

nem releváns

20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

nem releváns

21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

nem releváns

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

nem releváns

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

A szerződések a Társaság székhelyén megtekinthetők

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

nem releváns

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

nem relevánsIII. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

7 fő Bruttó bére és járulékai 35 507 e forint (2022)
Cafeteria és járulékai 2 688 e forint
FEB tiszteletdíjak és járulékai 1 770 e forint

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

nem releváns

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

nem releváns

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

nem releváns

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

nem releváns

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

nem releváns

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

I. PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG
Határon átnyúló turisztikai pályázatok:
I.1. Az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program AT-HU 2014-2020 pályázati kiírás keretében benyújtott projektek:
Projekt cím: Közös határon átnyúló kínálat fejlesztése és megvalósítása az osztrák-magyar határtérség kerékpáros régióiban
Rövidített projektcím: VELOREGIO
Projektazonosító: ATHU64
A projektmegvalósítás időtartama: 2018. január 01- 2022. június 30.
A projekt összköltségvetése: 1 544 482, 20 Euró
Ebből a Savaria Turizmus NpKft. összköltségvetése: 212 000,- Euró
A projekt célja:
A projekt fő célja a határtérségben piackonform kerékpárturisztikai kínálat fejlesztése, értékesítése, hatékony minőségbiztosítási rendszer kidolgozása és bevezetése.

I.2 Projekt cím: „Történeti és régészeti kínálat közös fejlesztése és turisztikai hasznosítása az osztrák- magyar határtérségben”
Rövidített projektcím: ArcheON
Projektazonosító: ATHU121
A projektmegvalósítás időtartama: 2019. június 1- 2022. május 31.
Ebből a Savaria Turizmus NpKft. összköltségvetése: 98 400,- Euró
A projekt célja:
A projekt fő célja római kori leletek feltárása és bemutatása a határtérségben, ezen keresztül turisztikai értékteremtés és a vendégéjszakák számának növelése.

I.3. A Visegrási Alap pályázata: Projekt cím: „Turizmus restart: turisztikai értékek közös újra hangolása Szombathely V4 és grúz testvérvárosaival”
Rövidített projektcím: Visegrád
Projektazonosító: 22110202
A projektmegvalósítás időtartama: 2021. július 15- 2022. november 30.
A projekt összköltségvetése: 47 300,- Euró
A projekt célja:
A covid- 19 világjárvány által leginkább sújtott gazdasági ágazat világszerte a turizmus. A magyarországi Szombathely, a szlovák Komárno turisztikai szervezetével, a grúz Kutaisi testvérvárosával, a lengyel Elblag településsel, mint új testvérvárossal közösen új turisztikai együttműködést létesít, melynek alapja a közös történelmi múlt, vagy a hasonló, mégis egyedi turisztikai attrakciók, a gasztronómiai és kulturális kínálat. Egymás értékeit közösen, összefogva hatékonyabban tudjuk népszerűsíteni, mint önállóan. Célunk a turisztikai versenyképesség feltételeinek megteremtése egymás között és nyitás új európai piacokra is.
I.4. A Nemzeti Együttműködési Alap pályázata:
Projekt cím: „A Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület szervezetfejlesztésének és működésének támogatása”
Projektazonosító: NEAG- KP- 1- 2022/-3- 000090
A projektmegvalósítás időtartama: 2022. április 01- 2023. március 31.
A projekt összköltségvetése: 350 000,- Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt célja:
A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. munkaszervezete írja és valósítja meg a 15 %-os tulajdonrésszel bíró tulajdonosa, a Szombathelyi Turiszitkai és Testvérvárosi Egyesület pályázatait.

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

nem releváns